Over ons

Grien Goud is een samenwerking van de Fryske Feriening foar Fjildbiology, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Friesland, IVN, Kollektivenberied Fryslân, Provincie Fryslân, Sovon Vogelonderzoek en Zoogdiervereniging.